Oferta

Każde z poniżej opisanych zagadnień to istotny element codziennego funkcjonowania firmy. Czasem ich realizacja wymaga długiego zaangażowania w pełnym wymiarze godzin pracy, czasem wystarczy zaangażowanie czasowe lub doradcze. Dobór odpowiedniej formy w dużej mierze zależy od specyfiki potrzeb firmy. Dla każdego z klientów buduję rozwiązanie dopasowane do potrzeb organizacji.

Realizując projekty dbam o:

tak by móc zrealizować cel dostosowując działania do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Angażuję się w realizację i nadzór projektu jako doradca lub manager tymczasowy.


ikona: strategia rozwojowa i jej wdrożenie

Strategia rozwojowa i jej wdrożenie

Strategia firmy to nie jest dokument stworzony raz i na wieki. Zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga dostosowania się do nowych realiów i wzmacniania organizacji. W zależności od specyfiki branży weryfikacja strategii może być firmie potrzebna przynajmniej co 2-3 lata. Strategia rozwojowa może dotyczyć między innymi wejścia na nowy rynek geograficzny lub produktowy, przejęcia firmy lub połączenia się firm, może też wynikać z gruntownej zmiany wewnątrz organizacji, która otwiera przed firmą nowe możliwości. Ważnym elementem każdej strategii, poza analizą rynku i pomysłem na rozwój, powinien być model finansowy dokumentujący potencjał finansowy przedsięwzięcia i niezbędne nakłady.


ikona: strategia restrukturyzacyjna i jej wdrożenie

Strategia restrukturyzacyjna i jej wdrożenie

Strategia restrukturyzacyjna nie musi być koniecznością wynikającą z kłopotów firmy. Restrukturyzacja może być następstwem zmiany sytuacji rynkowej i zmiany strategii funkcjonowania firmy. Duży proces restrukturyzacyjny obejmuje dostosowanie do nowych realiów działań we wszystkich obszarach firmy. Może obejmować przemodelowanie struktur sprzedaży, redukcję kosztów operacyjnych, optymalizację struktury organizacyjnej i zatrudnienia, wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanie istniejących procesów. Te działania mają na celu wzmocnienie organizacji i przystosowanie jej do nowych wyzwań na rynku. W ramach opracowania planu restrukturyzacji analizuję wszystkie lub wybrane obszary działalności firmy, szacuję konieczne modyfikacje, potencjał zmian i poziom możliwych oszczędności lub zwiększenia marży. Na tej bazie buduję plan działań i przygotowuję wdrożenie.


ikona: integracja przedsiębiorstw

Integracja przedsiębiorstw

Integracja przedsiębiorstw może przybierać różne formy: połączenia podmiotów, włączenia w istniejące struktury przejętego podmiotu lub działu, transferu aktywów. Każda z nich wiąże się nie tylko z zaplanowaniem odpowiedniego procesu po stronie operacyjnej, finansowej i prawnej, ale również z zapewnieniem odpowiedniej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Sukces procesu integracyjnego to umiejętność podejmowania decyzji, dobre planowanie i zwrócenie bacznej uwagi na aspekty motywacji pracowników i komunikacji z otoczeniem.


ikona: finanse, płynność

Finanse, płynność

Bankrutują nie firmy, które generują straty, ale te, które utraciły płynność. Dobre zrozumienie sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa pozwala na odpowiednie zaplanowanie działań prewencyjnych. Jednym z rozwiązań planistycznych może być praca z kroczącym cash-flowem. To narzędzie nie tylko daje informację o potencjalnych zagrożeniach w płynności w ciągu roku, ale pozwala zaplanować działania w innych obszarach firmy, tak by zminimalizować zjawisko czasowej niewypłacalności. Wprowadzenie działań naprawczych i prewencyjnych niejednokrotnie będzie wymagało modyfikacji procedur, renegocjacji umów, czy zmiany polityki sprzedażowej.


ikona: informacja zarządcza

Informacja zarządcza

Dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem kierownictwu firmy potrzebna jest odpowiednia informacja zarządcza. Powinna ona dawać szybką i wiarygodną informację o przychodach, kosztach, płynności przedsiębiorstwa i jego rentowności. Odpowiednio zbudowany system informacji zarządczej wspiera codzienne prace zarządu i kierownictwa oraz pozwala w odpowiednim czasie zareagować wspierając zjawiska pozytywne i niwelując negatywne. Informacja zarządcza to nie tylko raporty, ale również odpowiednia struktura rozliczania kosztów, budżetowania i odpowiedzialności budżetowej i odpowiednia analiza rentowności. Sprawnie funkcjonująca informacja zarządcza jest ważnym elementem wspierającym dla zarządzania systemem motywowania i wynagradzania pracowników.


ikona: architektura zarządcza

Architektura zarządcza

Architektura zarządcza to szereg powiązanych ze sobą elementów tworzących fundament zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje aspekty związane z odpowiednim zbudowaniem struktury organizacyjnej, doborem optymalnego poziomu kadr i ich kwalifikacji, zapewnieniem informacji zarządczej, systemu motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników. Stworzenie stabilnego i sprawnie funkcjonującego fundamentu architektury zarządczej stwarza dobre podstawy dla realizacji strategii rozwojowych firmy.